كد پستي مناطق مختلف تهران

كدهاي پستي مناطق مختلف تهران در ارسال پيام با كد پستي يا همان ارسال منطقه اي كاربرد دارند. روي سامانه دياموند مناطق مختلف تهران بر اساس عدد(كدپستي) مشخص شده اند